Iskolába készül: miket kell tudnia?

PDF Nyomtatás E-mail
Iskolaérettség


iskolaérettség fejlesztőkártyaAnita nagycsoportos lánya hamarosan megkezdi az iskolát. Édesanyja aggódik, hogy vajon megfelelő tudással felvértezve vágnak-e bele a sulikezdésbe? Mit kell tudnia egy iskolába készülő nebulónak? Minden, amit a pszichés érettségről tudni érdemes.

 


A biztonságos tájékozódás saját testen, térben, síkban, időben alapvető elvárás egy iskolába készülő gyerektől. Mit jelent mindez a gyakorlatban?

TÁJÉKOZÓDÁS SAJÁT TESTEN: Ismerje fel testrészeit, azokat pontosan tudja megnevezni. Biztonsággal állapítsa meg, melyik a jobb és melyik a bal karja, lába, szeme, füle, stb. Magasabb fejlettségi szintről árulkodik, ha ezeket csukott szemmel, a testrész megérintése nyomán is meg tudja nevezni. A testséma fejlettsége emberábrázolásában is tükröződjön, azaz ott is minél pontosabban, részletesebben jelenítse meg az emberi testet. Előbbiek eléréséhez igen hasznosak a mozgásos játékok, amik során mindig pontosan megnevezzük a mozgatott testrészeket.

TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN: Miután saját testén biztonsággal el tud tájékozódni, azaz megszületett a viszonyítási pont (t.i.önmaga), arra lehet ráépíteni a térbeli relációk fogalmát. Ezt eleinte saját magához viszonyítva határozza meg (pl. a lámpa a fejem fölött van, a labda a két lábam között, ...stb.), később önmagától elvonatkoztatva is képes a térbeli relációk használatára. Pl: az autó az asztal alatt van, a maci a széken ül, ...stb.

TÁJÉKOZÓDÁS SÍKBAN: Miután környezetében (azaz a térben) biztonsággal el tud igazodni, annak nyomán kezd kibontakozni a síkban való tájékozódás képessége. Ilyenkor kép alapján is meg tudja állapítani valakinek vagy valaminek a helyét, a másik dologhoz való viszonyát. Pl. egy terített asztal képén oda tudja rajzolni a tányér fölé a poharat, tőle jobbra a kanalat, kést, balra a villát.

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN: A nagycsoportos gyereknek ismernie kell az évszakokat, hónapokat, napszakokat, saját születési dátumát, személyes adatait. Fel kell tudni ismerni az időjárás és az öltözködés közti összefüggéseket. Az események időrendi sorrendjét logikus sorrendbe kell tudni helyezni (pl. hogy olvad el a hóember?). A szerialitás megléte szintén fontos elvárás, ez azt jelenti, hogy a ritmikus ismétlődéseket meghatározott sorrendben tudja folytatni. Pl.: gyöngysor, papír szélére rajzolt sorritmus vagy akár korongok sorrendjének szabályos folytatása. Ezen a pontos fontos megjegyezni a sorok "olvasásának" irányának, ami mindig balról-jobbra kell, hogy történjen!

Előbbieken túl elvárás még a vizuális és auditív észlelés fejlettsége is. Előbbit jelenti például az alak-, szín-, irány-, forma megkülönböztetése, a rész-egész viszonyok helyes felfedezése, a rövid távú vizuális emlékezet megléte. Ez jól fejleszthető egyebek mellett a különböző memória játékokkal is.
Az auditív percepció (észlelés) a szavakban hallható hangok megkülönböztetésére (pl. guggolj le, ha "sz" hangot hallasz a szóban), a fonológiai-szerkezeti kódolásra (pl. milyen szó bújt el a hangok mögött? sz-é-k), ill. a rövid idejű auditív emlékezet fejlesztésére irányul (pl. tapsold le, amit a harkály kopog).

Ha előbbiekre kellő hangsúlyt helyezünk, jó eséllyel vághatunk bele egy igen eredményes iskolakezdésbe. Válassza meg tudatosan az ehhez szükséges fejlesztőjátékokat, ajánljuk ehhez figyelmébe:

 

"Iskolaérettség játszi könnyedséggel" csomagok 

Következő cikkeinkben a szociális és testi érettség kritériumaival ismerkedhet meg!